Visar Korenica | 2 Aug 00:46 2008
Picon

Udhƫtimi i mendjes dhe shpirtit

Udhëtimi i mendjes dhe shpirtit

 

Shkruan: Avni TAFILI

"All-llahu veçon për të (për besim të drejtë) atë që do dhe e udhëzon në të atë që i drejtohet Atij." - Kur'an, 6:125

Meditimi është art; metodë e veçantë për t'u zhytur në thellësinë e botëve; zbulimin e të fshehtës, së panjohurës. Përpjekje për të kuptuar thelbin, dritën, energjinë e diçkaje që bën diçka tjetër të lëvizë, të jetojë.

Traktati i Hudejbijes

 

Shkruan: Abdullah KLINAKU


Njohja e jetës se Muhammedit a.s. dhe veprimeve të tij që i bëri gjatë 63 vjetëve, e veçanërisht gjatë 23 vjetëve të pejgamberisë, janë të domosdoshme për arritjen e unjësimit të muslimanëve dhe garantimin e paqes botërore. Njohja dhe kuptimi i drejtë i veprimeve të Pejgamberit a.s. muslimanëve do tu ndihmoj ta mbrojnë fenë e tyre ashtu si duhet dhe me çfarë mekanizmash duhet. Ne jemi krenarë me fenë tonë dhe Pejgamberin tonë e jam i bindur se sikur ne, muslimanët, tua prezantonim drejtë dhe mirë jetën dhe mesazhin e Muhammedit a.s. i tërë njerëzimi do të ishte krenar me të, përveç kryeneçëve.

 


 
___________________________________________________________________
And do not follow (blindly) any information of which you have no (direct) knowledge. (Using your faculties of perception and conception, you must verify it for yourself. (In the Court of your Lord,) you will be held accountable for your hearing, sight, and the faculty of reasoning."[17:36]

Instant message from any web browser! Try the new Yahoo! Canada Messenger for the Web BETA __._,_.___

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Gmane